Condiții de obținere a permisului auto

Persoana care solicită permisul de conducere categoria B trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să aibă vârstă de cel puțin 17 ani și 9 luni;
 • Să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria B;
 • Să nu fi fost condamnată definitiv pentru una din infracțiunile prevăzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat, cu excepția cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea;
 • Să fi absolvit cursurile unei școli de șoferi;Să fie declarat admis în urmă susținerii examenului cu poliția (probă teoretică și probă practică).

 

Acte necesare pentru înscrierea la școala de șoferi

Pentru a putea începe cursurile, este suficient să vă prezentați la secretariatul școlii având la dumneavoastră următoarele documente:

 • Cartea /Buletinul de Identitate;
 • Avans minim în valoare de 200 RON, pentru a achita prima rată;
 • Cazierul Judiciar cu mențiunea “EXAMEN AUTO” (să fie în termen – nu mai vechi de 6 luni de la data eliberării de către organele de poliție);
 • Aviz Psihologic cu mențiunea “apt psihologic curs auto categ. B”;
 • Buletin de Analize Medicale împreună cu dovadă plății (chitanță sau bon fiscal) precum și ștampila Unității Sanitare Autorizate din care să reiasă că ați efectuat setul de analize medicale conforme în vederea obținerii permisului de conducere și că sunteți apt din punct de vedere medical pentru a începe cursurile de școlarizare auto.

 

Important

În cazul în care veniți la școală în vederea înscrierii și NU aveți efectuate Testarea Psihologică și/sau setul de Analize Medicale, vă vom trimite în aceeași zi la o clinică autorizată cu care colaborăm, din apropierea sediului școlii, pentru a obține avizele necesare (Psihologic și/sau Medical).

Acte necesare la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:

 • Fișa medicală (eliberată de una dintre policlinicile agreate de Poliția Municipiului București);
 • Avizul psihologic;
 • Certificatul de cazier judiciar cu mențiunea pentru examenul auto;
 • 1 fotografie tip permis/ buletin;
 • Xerocopie după B.I. sau C.I.;
 • Chitanță CEC pentru achitarea taxei de examen auto;

Toate celelalte acte necesare depunerii dosarului la poliție se vor pregăti de către școală.

 

Despre examenul pentru obținerea permisului de conducere

Examenul pentru obținerea permisului de conducere se dă cu poliția și constă într-o probă teoretică și una practică, susținute în zile diferite.

Probă teoretică constă în rezolvarea unui chestionar informatizat (pe calculator) de verificare a cunoștințelor teoretice care conține 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de verificare a cunoștințelor teoretice este de 30 minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în:

 • Conducerea autoturismului pe traseu în una din zonele de pregătire practică agreate de Inspectoratul General al Poliției.
 • Proba de îndemânare în oraș (parcarea cu spatele, laterală, cu față, plecarea din rampă, mersul cu spatele).

Elevii cu domiciliul stabil în București vor susține examenul în București, pe mașina pe care au efectuat instruirea practică. Elevii care nu au domiciliul în București vor susține examenul în localitatea de reședință.
Dosarul pentru examenva fi depus NUMAI de către elev (condiție impusă de D.R.P.C.I.V. de la 1 august 2008) la biroul Examinări – etaj 1 din Șos. Pipera nr.49, sector 1 (clădirea D.R.P.C.I.V. – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule), rămânând ca în aceeași zi să susțină examenul teoretic
La examen este obligatoriu să aveți la dumneavoastră actul de identitate împreună cu dosarul de examinare
La traseu vor merge numai elevii care au promovat proba teoretică, acest lucru având loc la o dată și un loc de întâlnire stabilit în ziua susținerii probei teoretice
Cei care nu vor să susțină proba de traseu stabilită, se pot reprograma la D.R.P.C.I.V. – Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculări Vehicule – Șos. Pipera, nr.49, sector 1, după ziua în care a fost inițial făcută prima programare.

Finalizarea pregătirii (extras din OMT nr. 733/2013)

Art. 18. Un cursant FINALIZEAZĂ pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere dacă PROMOVEAZĂ o evaluare sustinută în cadrul școlii de conducători auto compusă din două probe, o probă teoretică și o probă practică.

Art. 19.

(1) Pregătirea teoretică se finalizează prin promovarea unei evaluări tip grilă, în format electronic,în cadrul școlii de conducători auto unde cursantul a efectuat pregătirea teoretică.

(2) Cursanții care se pregătesc în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C, C1, D sau D1 vor susține o evaluare și cu intrebări specifice categoriilor respective.

Art. 20. Evaluarea tip grilă prevăzută la art. 19, atât din punct de vedere al numărului de intrebări, cât și din punct de vedere al promovabilitătii, este asemănătoare cu examenul susținut de către cursanți în vederea obținerii permisului de conducere, intrebările care compun această evaluare fiind rezultate din programa disciplinelor predate, structurate în raport cu ponderea acestora în planul de invătămant și elaborate exclusiv pe bază unor materiale publicate.

Art. 21.

(1) Rezultatele obținute la evaluarea mentionată la art. 19 se comunică individual cursanților în aceiași zi, imediat după corectarea acestora.

(2) Promovarea evaluării menționate la art.19 se face în condiții similare cu modalitatea de promovare a examenului susținut de cursanți în vederea obținerii permisului de conducere.

(3) Cursanții au obligația să semneze toate documentele printate, aferente evaluării menționate la art. 19 pentru luarea la cunostintă a rezultatului evaluării.

Art. 22. Rezultatul evaluării va fi înscris în catalogul fiecărei grupe de cursanți și în Registrul Național al Cursanților.

Art. 23. Persoanele care nu s-au prezentat la susținerea evaluării prevăzute la art.19 sau nu au promovat respectiva evaluare, se pot prezenta la o nouă evaluare la data și ora comunicate de managerul activitătii școlii de conducători auto.

Art. 24. Finalizarea pregătirii teoretice pentru persoanele care nu au promovat sau care nu s-au prezentat la evaluarea prevăzută la art. 23, se va face în condițiile contractuale prestabilite.

Art. 25. Pregătirea practică se finalizează prin susținerea și promovarea unei evaluări practice asemănătoare cu susținerea și promovarea examenului practic pe care cursanții îl susțin în vederea obținerii permisului de conducere, în cadrul școlii de conducători auto unde s-a efectuat pregătirea, cu un instructor auto din cadrul acestei școli de conducători auto.

Art. 26. Evaluarea practică prevăzută la art.25 este sustinută în cadrul școlilor de conducători auto, pe vehicule deținute de către acestea;

Art. 27.

(1) Rezultatele obținute la evaluarea practică prevăzută la art.25 se va comunica individual cursanților în aceiași zi, imediat după susținerea acesteia;

(2) Cursanții au obligația să certifice prin semnătură rezultatul evaluării practice prevzută la art.26, pentru luarea la cunostintă a rezultatului evaluării.

Art. 28. Rezultatul evaluării practice prevăzută la art.25 va fi înscris în Registrul Național al Cursanților.

Art. 29. Persoanele care nu s-au prezentat sau nu au promovat evaluarea practică prevăzută la art.25, se pot prezenta la o nouă evaluare la data și ora comunicate de managerul activitătii școlii de conducători auto.

Art. 30. Finalizarea pregătirii practice pentru persoanele care nu au promovat sau care nu s-au prezentat la evaluarea practică prevzută la art.29, se va face în condițiile contractuale prestabilite.

Art. 31.

(1) În cazul în care cursantul are obiecții cu privire la rezultatul evaluării practice, poate solicita conducerii școlii de conducători auto repetarea acesteia cu un alt instructor auto.

(2) Repetarea evaluării practice prevazută la alin.(1) se va face în prezența managerului activitătii școlii de conducători auto, care va contrasemna documentele aferente respectivei reevaluări.

Art. 32. Pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere se consideră finalizată dacă din documentele școlare, întocmite în condițiile prezentei metodologii, reiese că persona în cauză:

a) a efectuat în totalitate numărul de ore de pregătire teoretică și practică stabilite prin contractul de școlarizare și evidențiate în documentele școlare;

b) a susținut și promovat evaluarea teoretică și practică din cadrul școlii de conducători auto;

c) îndeplinește condițiile inițiale de admitere la curs;

Art. 33.

(1). Perioada de pregătire teoretică și practică efectuată în cadrul unei școli de conducători auto pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, B, B1, B1E, BE nu poate depăsi 6 luni.

(2) Perioada de pregătire teoretică și practică efectuată în cadrul unei școli de conducători auto pentru una sau mai multe din categoriile C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, Tr, Tv, Tb nu poate depăsi 9 luni.

(3) În cazul depăsirii termenelor prevăzute la alin.(1) sau alin.(2) pregătirea teoretică și practică a cursantului în vederea obținerii permisului de conducere se poate face doar după încheierea unui alt contract de școlarizare cu o scoală de conducători auto, pentru un nou curs întreg de pregătire.

Art. 34. După finalizarea pregătirii și promovarea evaluării teoretice și practice, școala de conducători auto va elibera fișa de școlarizare care se inmanează fiecărui cursant care a absolvit școala respectivă. Copia acesteia va fi atasată la dosarul fiecărui cursant.

Art. 35.

(1) În cazul în care un cursant care a finalizat pregătirea teoretică și practică minimă obligatorie solicită efectuarea unei pregătiri practice suplimentare,școala de conducători auto va elibera cursantului o adeverintă, al cărui model este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

(2) În situația în care un cursant solicită unei școli de conducători auto să desfăsoare activitate de pregătire practică suplimentară, acesta se va înscrie în Registrul Național al Cursanților, încheindu-se în prealabil un act adițional la contractul de școlarizare dintre cursant și scoală.

(3) Pe toată durata efectuării pregătirii practice suplimentare, cursanții au obligația de a avea asupra lor actul de identitate și adeverința prevăzută la alin.(1) pe care le prezintă, la cerere, organelor de control.

(4) O copie a adeverinței prevăzute la alin.(1) se va arhiva la dosarul cursantului respectiv.

După examenul pentru obținerea permisului de conducere
Candidații declarați admiși la ambele probe (proba teoretică – sală și proba practică – traseu) se vor prezenta după aproximativ 1-2 zile de la susținerea examenului, la sediul poliției D.R.P.C.I.V. (Direcția Regim Permise și Înmatriculări Vehicule) din șoș. Pipera, nr.49, sector 1 în vederea ridicării Permisului de Conducere.
Candidații declarați respinși:
Candidații declarați respinși la oricare dintre probe se vor prezenta după minim 16 zile calendaristice la sediul Poliției din șos. Pipera, nr.49, sector 1 în vederea susținerii unui nou examen. Cursul absolvit este valabil timp de 1 an de la data terminării școlii de șoferi. După acest interval va fi necesară refacerea cursului integral de școală de șoferi.